Công ty COM.PT chi nhánh TPHCM đã có cuộc họp ...

Công ty COM.PT chi nhánh TPHCM đã có cuộc họp với Chủ tịch hội đồng thành viên Lê Thị Hòa về phương hướng hoạt động trong 06 tháng cuối năm

Công ty COM.PT chi nhánh TPHCM đã có cuộc họp với Chủ tịch hội đồng thành viên  Lê Thị Hòa về

phương hướng hoạt động trong 06 tháng cuối năm. Chi nhánh TPHCM đã tích cực phát triển mạng lưới

khách hàng, tạo được uy tín qua việc nâng cao trình độ nhân sự kiểm toán và thực hiện dịch vụ có chất

lượng.Bài viết xem thêm