Đào tạo và dịch vụ khác

Đào tạo và dịch vụ khác

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ DỊCH VỤ KHÁC

  • Dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế, đầu tư trong hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của khách hàng;
  • Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, kế toán, tài chính, thuế, đầu tư và các chương trình có liên quan trong lĩnh vực kinh tế thị trường;
  • Đào tạo về công tác quyết toán dự án hoàn thành;
  • Đào tạo kiểm toán xây dựng cơ bản.


Bài viết xem thêm