Dịch vụ kế toán - thuế - kiểm tra nội ...

Dịch vụ kế toán - thuế - kiểm tra nội bộ

Dịch vụ kế toán - thuế - kiêm tra nội bộ

DỊCH VỤ KẾ TOÁN - THUẾ - KIỂM TRA NỘI BỘ

  • Dịch vụ ghi sổ kế toán, kế toán trưởng cho Doanh nghiệp;
  • Lập Báo cáo tài chính cho Doanh nghiệp;
  • Dịch vụ đại lý thuế;
  • Hướng dẫn – kiểm tra các loại báo cáo thuế định kỳ, quyết toán thuế cuối năm và các trường hợp hoàn thuế cho các khách hàng;
  • Thực hiện rà soát, kiểm tra hệ thống sổ sách kế toán, quản trị của Doanh nghiệp phục vụ công tác thanh kiểm tra của Cơ quan hữu quan;
  • Kiểm toán nội bộ;
  • Ban kiểm soát, thành viên HĐQT tại các Doanh nghiệp;
  • Xây dựng mô hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán.


Bài viết xem thêm