Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

  • Kiểm toán Báo cáo tài chính;
  • Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;
  • Báo cáo xác định giá trị dự toán công trình;
  • Báo cáo kinh phí dự án.
  • Kiểm toán hoạt động và Kiểm toán tuân thủ;
  • Kiểm toán vì mục đích thuế; Vay ngân hàng và mục đích khác;
  • Dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính, thông tin tài chính và dịch vụ bảo đảm khác;


Bài viết xem thêm