Dịch vụ tư vấn

Dịch vụ tư vấn

DỊCH VỤ TƯ VẤN

  • Tư vấn về đầu tư, tài chính, kế toán, thuế, xây dựng cơ bản và các lĩnh vực có liên quan đến quá trình hoạt động của Doanh nghiệp tại Việt Nam;
  • Tư vấn lập Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;
  • Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A);
  • Tư vấn cổ phần hóa và cơ cấu, chuyển đổi doanh nghiệp;
  • Tư vấn định giá dự án và định giá doanh nghiệp;
  • Tư vấn lập và thẩm định dự án đầu tư.


Bài viết xem thêm