Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam 

Hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập

Hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập
Tên tập tin: 17.2012.ND.CP huong dan kiem toan doc lap.doc
Kích thước: 89.00 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 285

Chuẩn mực số 1000 KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH

Chuẩn mực số 1000 KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH
Tên tập tin: CMKT 1000.2005. Ap dung trc 01.7.15.doc
Kích thước: 263.50 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 1349

Luật Kiểm toán độc lập

Luật Kiểm toán độc lập
Tên tập tin: 67_QH. Luat Kiem toan doc lap.doc
Kích thước: 183.50 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 534

Ban hành Chuẩn mực Kiểm toán VN về kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Ban hành Chuẩn mực Kiểm toán VN về kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
Tên tập tin: 67_2015_TT-BTC.doc
Kích thước: 350.00 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 869

Thông tư ban hành Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán VN

Thông tư ban hành Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán VN
Tên tập tin: 214_2012_TT - BTC.doc
Kích thước: 1.90 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 752