Đất đai

Đất đai 

qui định về giá đất

qui định về giá đất
Tên tập tin: Nghi dinh 44-2014-ND-CP_ Quy dinh ve gia dat.pdf
Kích thước: 725.56 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 210

Thu tiền sử dụng đất

Thu tiền sử dụng đất
Tên tập tin: Ngh dinh 45_2014_NDCP_Quy dinh ve thu tien su dung dat.pdf
Kích thước: 1.19 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 225

Thu tiền sử dụng đất

Thu tiền sử dụng đất
Tên tập tin: Thong tu 76_2014_TT_BTC_Huong dan thu tien su dung dat.pdf
Kích thước: 1.13 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 230

Khung giá đất

Khung giá đất
Tên tập tin: Thong tu 104_2014_ND_CP_Quy dinh ve khung gia dat.pdf
Kích thước: 454.06 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 216

Luật đất đai 59_2013_ND-CP

Luật đất đai 59_2013_ND-CP
Tên tập tin: Luat_Dat_Dai_45-2013-QH13.pdf
Kích thước: 1.26 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 548

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai
Tên tập tin: Nghi dinh 43_2014_ND-CP - Quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Luat dat dai.pdf
Kích thước: 1.04 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 517

Phương pháp định giá đất và tư vấn xác định giá đất

Phương pháp định giá đất và tư vấn xác định giá đất
Tên tập tin: Thong tu 36_ 2014 -BTNMT - Phuong phap dinh gia dat va tu van xac dinh gia dat.pdf
Kích thước: 1.27 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 417