Quản lý giá

Quản lý giá 

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 59-2011-NDCP

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 59-2011-NDCP
Tên tập tin: Nghi dinh 116_2015_ND_CP_ Sua doi bo sung Nghi dinh 59-2011-ND-CP.pdf
Kích thước: 478.08 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 273

Hướng dẫn xử lý tài chính xác định giá trị DN

Hướng dẫn xử lý tài chính xác định giá trị DN
Tên tập tin: Thong tu 127_2014_TT-BTC - Huong dan xu ly tai chinh XD GTDN CPH.signed.pdf
Kích thước: 2.08 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 322

Cổ phần hóa

Cổ phần hóa
Tên tập tin: Nghi dinh 59-2011-ND-CP_ Co phan hoa DN Nha nuoc - Copy.doc
Kích thước: 251.50 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 262

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 59-2011-NDCP

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 59-2011-NDCP
Tên tập tin: Nghi dinh 189-2013-ND-CP_ Sua doi bo sung Nghi dinh 59-2011-ND-CP.pdf
Kích thước: 330.69 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 213

Luật giá số 11_2012

Luật giá số 11_2012
Tên tập tin: Luat gia so 11_2012_QH13.doc
Kích thước: 181.00 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 265

Quy định chi tiết thi hành Luật giá về Thẩm định giá

Quy định chi tiết thi hành Luật giá về Thẩm định giá
Tên tập tin: Nghi dinh 89_ 2013_ Quy dinh chi tiet thi hanh Luat gia ve Tham dinh gia.pdf
Kích thước: 863.45 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 249

Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Quản lý giá

Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Quản lý giá
Tên tập tin: Nghi dinh 109_2013_ND-CP_ Quy dinh xu phat hanh chinh trong linh vuc quan ly gia.doc
Kích thước: 151.00 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 498

Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành Luật giá

Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành Luật giá
Tên tập tin: Nghi dinh 177_2013_ND-CP_Quy dinh chi tiet va Huong dan thi hanh Luat gia.doc
Kích thước: 97.50 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 588

Hướng dẫn Nghị định 109_2013_ND-CP

Hướng dẫn Nghị định 109_2013_ND-CP
Tên tập tin: Thong tu 31.2014.TT.BTC_ Huong dan Nghi dinh 109_2013_ND-CP ngay 24.09.2013.doc
Kích thước: 92.00 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 263

Hướng dẫn Nghị định 89_2013_ND-CP

Hướng dẫn Nghị định 89_2013_ND-CP
Tên tập tin: Thong tu 38_2014_TT_BTC Huong dan Nghi dinh 89-2013-ND-CP.pdf
Kích thước: 608.29 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 597

Quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi thẻ TDV về giá

Quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi thẻ TDV về giá
Tên tập tin: Thong tu 46.2014.TT.BTC_ Quy dinh ve viec thi quan ly cap va thu hoi the TDV ve gia.doc
Kích thước: 120.50 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 1252

Hướng dẫn Nghị định 177_2013_ND-CP

Hướng dẫn Nghị định 177_2013_ND-CP
Tên tập tin: Thong tu 56_2014_TT-BTC_ Huong dan Nghi dinh 177_2013_ND-CP.pdf
Kích thước: 1.30 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 352