Văn bản pháp quy - tất cả

Văn bản pháp quy

Hướng dẫn về lệ phí môn bài

Hướng dẫn về lệ phí môn bài
Tên tập tin: 302_2016_TT-BTC.doc
Kích thước: 40.00 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 167

Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng
Tên tập tin: 173_2016_TT-BTC.doc
Kích thước: 19.00 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 159

Lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo HĐLĐ

Lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo HĐLĐ
Tên tập tin: 153_2016_ND-CP.doc
Kích thước: 44.00 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 290

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và tính khấu hao TSCĐ

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và tính khấu hao TSCĐ
Tên tập tin: 147_2016_TT-BTC_Sua TT 45-2013 Khau hao.doc
Kích thước: 26.50 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 155

Hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập

Hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập
Tên tập tin: 17.2012.ND.CP huong dan kiem toan doc lap.doc
Kích thước: 89.00 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 212

Hướng dẫn chế độ quản lý_ sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

Hướng dẫn chế độ quản lý_ sử dụng và trích khấu hao TSCĐ
Tên tập tin: Thong tu 45_2013_TT-BTC_ Huong dan che do quan ly_su dung va trich khao hao tscd.doc
Kích thước: 315.50 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 194

Thẩm đinh thiết bị đã qua sử dụng

Thẩm đinh thiết bị đã qua sử dụng
Tên tập tin: Quyet dinh 57_1999_QD-TDC_ Tham dinh thiet bi da qua su dung.doc
Kích thước: 212.50 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 429

Hướng dẫn kiêm kê dánh giá lại tài sản và vốn DNNN

Hướng dẫn kiêm kê dánh giá lại tài sản và vốn DNNN
Tên tập tin: Thong tu 87_2011-BTC_ Huong dan kiem ke danh gia lai TS va von DNNN.pdf
Kích thước: 431.73 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 258

Hướng dẫn kiểm kê đánh giá lại giá trị tài sản là PTVT

Hướng dẫn kiểm kê đánh giá lại giá trị tài sản là PTVT
Tên tập tin: Cong van 6096_BGTVT-KHCN_ Ngay 28.9.2011_ Huong dan kiem ke danh gia lai gia tri tai san la PTVT.doc
Kích thước: 25.00 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 355

Hướng dẫn kiểm kê đánh giá lại máy móc thiết bị

Hướng dẫn kiểm kê đánh giá lại máy móc thiết bị
Tên tập tin: Cong van 5807_BCT-TC_ Ngay 29.6.2011_ Huong dan kiem ke_danh gia lai MMTB.doc
Kích thước: 28.50 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 1043

Quy định về Đào tạo, Bồi dưỡng Thẩm định giá

Quy định về Đào tạo, Bồi dưỡng Thẩm định giá
Tên tập tin: Thong tu 204_TT-BTC - 23.12.2014 - Quy dinh ve Dao tao boi duong TDG.pdf
Kích thước: 999.54 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 204

Hướng dẫn Nghị định 177_2013_ND-CP

Hướng dẫn Nghị định 177_2013_ND-CP
Tên tập tin: Thong tu 56_2014_TT-BTC_ Huong dan Nghi dinh 177_2013_ND-CP.pdf
Kích thước: 1.30 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 294