Văn bản pháp quy - tất cả

Văn bản pháp quy

Phương pháp định giá đất và tư vấn xác định giá đất

Phương pháp định giá đất và tư vấn xác định giá đất
Tên tập tin: Thong tu 36_ 2014 -BTNMT - Phuong phap dinh gia dat va tu van xac dinh gia dat.pdf
Kích thước: 1.27 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 321

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai
Tên tập tin: Nghi dinh 43_2014_ND-CP - Quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Luat dat dai.pdf
Kích thước: 1.04 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 305

Luật đất đai 59_2013_ND-CP

Luật đất đai 59_2013_ND-CP
Tên tập tin: Luat_Dat_Dai_45-2013-QH13.pdf
Kích thước: 1.26 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 337

Khung giá đất

Khung giá đất
Tên tập tin: Thong tu 104_2014_ND_CP_Quy dinh ve khung gia dat.pdf
Kích thước: 454.06 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 170

Thu tiền sử dụng đất

Thu tiền sử dụng đất
Tên tập tin: Thong tu 76_2014_TT_BTC_Huong dan thu tien su dung dat.pdf
Kích thước: 1.13 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 186

Thu tiền sử dụng đất

Thu tiền sử dụng đất
Tên tập tin: Ngh dinh 45_2014_NDCP_Quy dinh ve thu tien su dung dat.pdf
Kích thước: 1.19 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 179

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 59-2011-NDCP

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 59-2011-NDCP
Tên tập tin: Nghi dinh 189-2013-ND-CP_ Sua doi bo sung Nghi dinh 59-2011-ND-CP.pdf
Kích thước: 330.69 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 164

Cổ phần hóa

Cổ phần hóa
Tên tập tin: Nghi dinh 59-2011-ND-CP_ Co phan hoa DN Nha nuoc - Copy.doc
Kích thước: 251.50 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 208

Hướng dẫn xử lý tài chính xác định giá trị DN

Hướng dẫn xử lý tài chính xác định giá trị DN
Tên tập tin: Thong tu 127_2014_TT-BTC - Huong dan xu ly tai chinh XD GTDN CPH.signed.pdf
Kích thước: 2.08 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 255

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 59-2011-NDCP

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 59-2011-NDCP
Tên tập tin: Nghi dinh 116_2015_ND_CP_ Sua doi bo sung Nghi dinh 59-2011-ND-CP.pdf
Kích thước: 478.08 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 219

qui định về giá đất

qui định về giá đất
Tên tập tin: Nghi dinh 44-2014-ND-CP_ Quy dinh ve gia dat.pdf
Kích thước: 725.56 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 151

Thông tư Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam 01, 02, 03 và 04

Thông tư Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam 01, 02, 03 và 04
Tên tập tin: Thong tu 158_2014_TT_BTC_ Tieu chuan TDG so 01 02 03 va 04.pdf
Kích thước: 987.88 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 257