Ông Lê Tuấn Sơn

Ban điều hành

Ông Lê Tuấn Sơn

Ông Lê Tuấn Sơn

Phó Tổng Giám đốc
Phó Giám đốc CN TP.HCM
Kiểm toán viên
(CPA 1237/KTV)
Thẩm đinh viên về giá Quốc gia
Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1
Quản tài viênÔng Lê Tuấn Sơn là Kiểm toán viên quốc gia ( CPA), có hơn 21 năm kinh nghiệm chuyên môn làm việc ở vị trí kiểm toán viên và điều hành tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C trải qua các cương vị Trưởng phòng kiểm toán, Phó Ban kiểm toán đầu tư XDCB. Đã trực tiếp tham gia kiểm toán, tư vấn  hơn 600 hợp đồng lớn tại Việt Nam.

Ông là Thẩm đinh viên về giá có hơn 3 năm kinh nghiệm trên cương vị Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định và Tư vấn Việt (Công ty con của Công ty Tư vấn và Kiểm toán A&C). Ông hiện là Phó Tổng giám đốc, đã tham gia trực tiếp và có nhiều kinh nghiệm kiểm toán, tư vấn, thẩm định giá với nhiều loại hình doanh nghiệp gồm cả khách hàng Việt Nam và Quốc tế (100% vốn nước ngoài) trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, bất động sản, công nghệ thông tin…và các tổ chức phi chính phủ quốc tế và các dự án tài trợ (ADB, JBIC, WB…).