Thương hiệu

Thương hiệu

Niềm tin của khách hàng vào giá trị cốt lõi của COM.PT đã tạo dựng nên thương hiệu của chúng tôi.

  • CO - Công khai
  • M – Minh bạch
  • PT – Phát triển

Công khai là Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác và đúng pháp luật các thông tin tài chính của Doanh nghiệp. Việc công khai kết quả kiểm toán giúp đối tác dễ dàng tiếp cận được thông tin một cách đầy đủ và trung thực về tình hình tài chính của Đơn vị được kiểm toán, từ đó có thể đánh giá được mức độ trung thực trong kinh doanh và mức độ lành mạnh về tài chính của Đơn vị được kiểm toán để đưa ra các quyết định phù hợp trong quan hệ với Đơn vị được kiểm toán.

ComptCông khai hóa gắn liền với việc thực hiện chức năng và bản chất của kiểm toán. Công khai kết quả kiểm toán giúp cho Đơn vị được kiểm toán nhận thấy rõ trách nhiệm của mình, hướng tới công khai minh bạch trong các hoạt động. Việc công khai kết quả kiểm toán đồng nghĩa với việc các thông tin về tính trung thực, tin cậy của Báo cáo tài chính, quyết toán ngân sách của Đơn vị được kiểm toán sẽ được công bố rộng rãi đến các đối tượng sử dụng thông tin.

Hoạt động kiểm toán độc lập nhằm góp phần công khai, minh bạch thông tin kinh tế tài chính của Đơn vị được kiểm toán và Doanh nghiệp, Tổ chức khác; góp phần xây dựng một môi trường đầu tư và kinh doanh lành mạnh, công khai và minh bạch.

Kết quả kiểm toán được công bố công khai là thước  đo tin cậy của các Báo cáo tài chính cũng như của Doanh nghiệp, góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh công khai, minh bạch.

Minh bạch : Trong hoạt động doanh nghiệp, ngoài việc công khai thông tin có liên quan còn phải cung cấp thông tin một cách chính xác, sáng rõ, rành mạch. Điều đó được COM.PT sử dụng như một biện pháp hữu hiệu để giúp những Nhà đầu tư , Cơ quan quản lý đưa ra quyết định phù hợp trong môi trường kinh doanh lành mạnh và công bằng.
Công khai - Minh bạch là điều kiện quan trọng để phát huy mọi nguồn lực, thúc đẩy sự phát triển. Trong xu thế hội nhập kinh tế Quốc tế ngày càng sâu rộng, sự công khai - minh bạch là một trong những yếu tố quyết định mọi thành công và đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp.

Phát triển :  Chúng tôi chọn sự phát triển bền vững của khách hàng là mục tiêu hướng tới trong tương lai. Sự phát triển của khách hàng gắn liền với sự phát triển của COM.PT. Điều này góp phần vào sự phát triển và hội nhập Quốc tế của các Doanh nghiệp nói riêng và của Việt Nam nói chung.

đội ngủ nhân viên comptBài viết xem thêm